Regulamin portalu aukcyjnego www.aukcjarybna.pl obowiązujący od 25.06.2015 r.

 

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin sankcjonuje zasady dokonywania zakupów w Internetowym systemie aukcyjnym pod adresem internetowym: www.aukcjarybna.pl

Definicje wyrażeń i zwrotów występujących w umowie:

Platforma - prowadzona przez Organizację Rybaków Łodziowych w języku polskim platforma aukcyjna o charakterze zamkniętym , w ramach której organizowane są aukcje rybne, utrzymywana przez Organizację w domenie aukcjarybna.pl

Sprzedawca - ORGANIZACJA RYBAKÓW ŁODZIOWYCH-PRODUCENTÓW RYBNYCH SP. Z O.O. , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293282, NIP 6711756327, REGON 320456324.

Użytkownik - zarejestrowany w ramach platformy podmiot.

Kupujący - uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za towar podczas jej trwania.

Rejestracja Konta - utworzenie nowego konta Licytanta.

Towar - towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży aukcyjnej.

Cena netto - cena nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Cenie brutto - cena zawierająca podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług www.aukcjarybna.pl niezbędny jest dostęp do Internetu oraz aktywne konto e-mail.

2. Rejestracja Użytkowników ma charakter ograniczony. O rejestracji konta i uzyskaniu statutu Użytkownika decyduje każdorazowo Sprzedawca.

3. Rejestracja Konta oznacza, że Użytkownik:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

b. spełnia warunki wymagane do korzystania z Platformy określone w Regulaminie.

4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Licytanta z systemu.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wygrania przez Użytkownika licytowanego Towaru.

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

b. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

c. w innych przypadkach uniemożliwiających poprawną realizację dostawy.

8. Cena brutto Towaru i Cena netto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Platformy obok informacji o Towarze.

9. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Platformy lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

10. Dokumentem sprzedaży jest Faktura VAT.

11. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

12. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563KC.

14. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili zakupu przez Kupującego.

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w ramach Platformy formy płatności to:

a. Gotówka przy dostawie.

b. Przelewem bankowym w terminie do 7 dni od dostawy towaru wraz z fakturą VAT.

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa odbywa się przy pomocy środków transportu Sprzedającego lub zewnętrznej firmie spedycyjnej, której transport się zleca.

V. Prawo odstąpienia od umowy

Co do zasady w przypadku umowy sprzedaży produktów żywnościowych na odległość, konsument może odstąpić od niej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (podstawa prawna: art. 27, 38 pkt 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta).

VI. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@smacznaryba.pl

3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

4. Organizacja Rybaków Łodziowych - Producentów Rybnych Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych Kupujących.

VII. Platforma

1. Aby skorzystać z Platformy niezbędne jest:

a. szerokopasmowe łącze internetowe,

b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

c. włączona obsługa plików cookies,

d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

e. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

f. aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Platformy, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@smacznaryba.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Platformy.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

niekompatybilność Platformy z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Platformą, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Platformie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak :

• Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Platformy,

• Umożliwienie udziału w wystawianych licytacjach ,

• Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Platformie i utrzymanie tych kont,

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Platformy lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Użytkowników zakupów w ramach Platformy.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

IX. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: ORGANIZACJA RYBAKÓW ŁODZIOWYCH-PRODUCENTÓW RYBNYCH SP. Z O.O. ul. Stoczniowa 7, 78-100 Kołobrzeg lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smacznaryba.pl

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie niezwłocznym od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę telefonicznie lub na adres e-mail.

X. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@smacznaryba.pl lub za pośrednictwem telefonu +48 94 35 122 94.

Smacznaryba.pl : e-mail: biur@smacznaryba.pl tel: +48 94 35 122 94